תקנון 

ברוכים הבאים לאתר CheckNet  (להלן: "האתר") מבית צ'ק נט – שירותי מידע בע"מ (להלן: "המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות גולשים אשר עתידים לרכוש או רכשו את השירותים הניתנים באתר (להלן: "המשתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שעשויים להשתנות מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר והנך מתבקש אפוא שלא לעשות בהם שימוש.

 1. התכנים והשירותים הניתנים באתר

  • האתר כולל מידע אודות פעילות המפעילה ושירותי המידע הניתנים על ידה, הכוללים אספקת דוחות מידע המרכזים מידע אודות אנשים ועסקים (להלן: "מושאי המידע"), על פי בקשת הלקוח, ואשר מצוי באופן גלוי ברשת האינטרנט, לרבות במרשמים המנוהלים על פי דין והפתוחים לעיון הציבור (כגון מרשמים המנוהלים על ידי רשם החברות , רשם המשכונות, רשם המקרקעין וכו') (להלן: "השירותים" ו-"דוח המידע", בהתאמה ולפי העניין). כמו כן, האתר מאפשר את הזנת פרטי המשתמש לצורך יצירת קשר עמו על-ידי המפעילה.
  • המפעילה רשאית לשנות את התכנים, השירותים ואת תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך באתר ו/או בשירותים. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
  • מובהר, כי אין במידע המוצג באתר, לרבות המידע המצוי בדוחות המידע, משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לאופן השימוש בדוחות המידע ולהוראות הדין הרלוונטיות להתקשרויות המשתמש עם מושאי המידע, ובאופן כללי ביחס לשימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר, לרבות בדוחות המידע, מבלי להיוועץ עם גורם מקצועי העוסק בתחום הרלוונטי להחלטה או לפעולה אותה מעוניין המשתמש לבצע בהסתמך על המידע שיתקבל אצלו.
 2. דוח המידע

  • כל המידע המצוי בדוח המידע נאסף ממקורות גלויים ברשת האינטרנט. הואיל והמידע נאסף מצדדים שלישיים שאין למפעילה שליטה עליהם, המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונותו, לעדכניותו או למהימנותו של המידע. כאמור, המידע המופיע בדוח המידע מועתק ממקורות מידע שונים, אך עשוי להיערך (באופן טכני בלבד) לצורך הכללתו בדוח המידע. יובהר כי ככל שישנה סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע במקור המידע לבין המידע המופיע בדוח המידע, הרי שהמקור הוא הנכון.
  • מכל מקום ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע הכלול בדוח המידע נכון למועד משלוחו למשתמש במובן זה שהאופן בו הוא מופיע בדוח המידע משקף את הופעתו במקור ממנו נלקח. דוח המידע נמסר כמות שהוא (AS-IS), ללא התחייבות כי הוא יכלול נתונים מסוימים וללא התחייבות כי הוא מתאים לצרכי ומטרות המשתמש. השימוש בדוח המידע הינו על אחריותו של המשתמש בלבד. עוד מובהר, כי יתכן שלא יימצאו תוצאות חיפוש ברשת האינטרנט אודות מושאי החיפוש, ובכל מקרה גביית תשלום עבור השירותים תיעשה ללא קשר לתוצאות החיפוש ולא יינתן החזר כספי בשל אי מציאת תוצאות.
  • כמו כן, דוח המידע אינו מהווה המלצה או ייעוץ לנקוט ולחילופין להימנע מדרך פעולה מסוימת ואינו כולל מסקנות או פרשנויות של המידע הכלול בו ו/או של התאמתו למטרה מסוימת. המפעילה מוסרת את דוח המידע למשתמש ולשימושו הפרטי על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכים אותם הגדיר לעצמו. מעת העברת דוח המידע למשתמש, המפעילה אינה אחראית לשימוש בו, לשמירתו אצל המשתמש או לכל הנוגע לו. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב כלפי המפעילה לעשות שימוש בדוח המידע בתום לב, ובהתאם לאמור בכל דין. המפעילה לא תהיה אחראית לשימוש שלא כדין במידע הכלול בדוח המידע והאחריות הבלעדית תהא של המשתמש.
  • זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לדוח המידע, בכלל זה עיצובו ואופן הצגת המידע, הינן של המפעילה ושמורות לה באופן בלעדי. העברת דוח המידע למשתמש אינה מקנה בו זכויות, למעט זכות שימוש פרטי כאמור לעיל. דוח המידע נמסר למשתמש לשימוש עצמי בלבד. ובכלל זה, אין למסור, לפרסם, להעתיק, להעביר או להציג את דוח המידע כולו, חלקו או נתונים ממנו, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  • המפעילה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או לכל הוצאה, הפסד, או אובדן, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי עקב מסירת דוח המידע למשתמש, כמו גם הנתונים הכלולים בו (לרבות נכונותם, מהימנותם ועדכניותם), השימוש בדוח המידע או הסתמכות על המידע האגור בו, וכן אי מסירת דוח המידע במועד הרצוי ללקוח או בכלל.
  • בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם התכנים המופיעים בדוח המידע ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים אלה ו/או מפעולה שננקטה או שלא ננקטה בגינם.
  • במידה שהתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר לרבות בדוח מידע מסוים, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא"ל [email protected].
  • מבלי לגרוע מהאמור, ככל שעל אף האמור ייפסק בבית משפט מוסמך כי המפעילה אחראית לנזק הנובע מהשימוש במידע הכלול בדוח המידע, או בכל מידע אחר המצוי באתר, מוסכם כי הפיצוי בגין כלל הנזקים לעניין זה לא יעלה על התמורה אותה שילם המשתמש למפעילה עבור שירותיה וכי בכל מקרה יהיה עליו לשפותה בגין ההפרש, ככל שיהיה כזה.
 3. מדיניות שמירה על פרטיות

  • המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא כמפורט בתנאי שימוש אלה וכן במקרים המפורטים להלן:

   • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
   • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע.
   • המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי שימוש אלה.
  • המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. המפעילה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם לך עקב חדירה בלתי מורשית כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים בו, הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו.
  • האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

   אם אינך רוצה לקבל Cookies,  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google  כדי להפסיק לצפות במודעות של האתר ומודעות אחרות.

 4. בעלות וזכויות

  • כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, באתר, בדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  • למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.
  • אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.
 5. נוהל מתן הודעה והסרה

  • אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילה באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected] וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישור) לעמוד הרלוונטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.
 6. סמכות שיפוט

  • על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 7. תיקון תנאי השימוש

  • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

בלחיצה על "אישור תקנון" הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל, נותן בזאת את הסכמתי המלאה לכל האמור בתנאי הסכם זה ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.